Shitao (Shih-t'ao)

About

Shitao (Shih-t'ao)

China (nation)
1641 - ca. 1710